Улаанбаатар хотын хүн ам, барилгажилтын нягтралыг хориглох бүсийг шинээр тогтоолоо
>> Жагсаалт руу буцах